TJGGA HISTORY

TJGGA HISTORY

สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (TJGGA : Thai Junior Golfer Guardian Association) เดิมคือ ชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (JGC : Junior Golfer Guardian Club) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 สืบเนื่องมาจากผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย นั้นมีความสนใจที่จะร่วมสนับสนุนภาครัฐในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในด้านเยาวชนของชาติ ที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนทุกกลุ่มให้ รักกีฬา ดูกีฬาอย่างต่อเนื่อง และรวมตัวเป็นประชาคมเครือข่ายกีฬาทุกระดับ จนไปถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งสมาชิกชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นเพื่อวางแผนส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาฝีมือและสร้างสมประสบการณ์ ร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนท์ระดับสากล และก้าวไปสู่เส้นทางของการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคต ในปี 2551 ชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทยจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (TJGGA : Thai Junior Golfer Guardian Association) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ให้เป็นผู้จัดการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนไทย ชายและหญิง อายุ 10  18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ที่สนาม PGA National Resort & Spa รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในทุกๆ ปี ทาง สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย จะทำการจัดการแข่งขัน Optimist Junior Golf Qualifying Tournament (Thailand) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2007 ที่ผ่านมา นักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เป็นตัวแทนของสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย นั้นสามารถคว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อาทิ เอรียา (รุ่นอายุ 10 -11 ปี)  โมรียา จุฑานุกูล (รุ่นอายุ 12  13 ปี) สองพี่น้องที่ควงคู่กันคว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

และในปี 2014 นี้ทาง สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ได้จัดการแข่งขัน Optimist Junior Golf Qualifying Tournament (Thailand) 2014 ขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ สนามกล์อฟ โลตัสวัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ต อใ วังน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเทริงเทรา ซึ่งการแข่งขัน Optimist Junior Golf Qualifying Tournament (Thailand) 2014 ทางสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ได้มอบทุนแบบ 100% สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนที่ชนะเลิศในแต่ละคลาส ชายและหญิง จำนวน 8 คน เข้าร่วมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาฝีมือในเกมกอล์ฟระดับสากล นอกจากนั้นแล้ว เยาวชนที่แป็นตัวแทนทั้ง 8 คน จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ได้ทำความรู้จัก อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างชาติ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ในระดับ Championships อายุ 16  18 ปี เยาวชนที่มีผลงานดี ฝีมือเฉียบจะได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัอเมริกา พิจารณามอบทุนสำหรับศึกษาต่ออีกด้วย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนไทย

และด้วยศักยภาพของเยาวชนไทยในกีฬากอล์ฟ ณ ปัจจุบัน ได้พัฒนาและประสบความสำเร็จในเส้นทางนักกอล์ฟเยาวชนระดับบนานาชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทาง สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย เล็งเห็นว่า หากให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกอล์ฟให้กับเยาวชนไทย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแล้ว ในอนาคตเราจะมีบุคลากรทางกีฬาที่เปี่ยมด้วยฝีมือและคุณภาพก้าวสู่เส้นทางกอล์ฟอาชีพได้อย่างแน่นอน

 

TJGGA OBJECTIVE

 

TJGGA OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย

 

1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟเยาวชนไทย

2. สร้างและส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันและกันระหว่างสมาชิก พร้อมทั้งส่งเสริม และประกอบกิจกรารด้านการกุศลอันจะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นักกอล์ฟเยาวชนไทย ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

4. ให้ความสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรกอล์ฟเยาวชนไทยเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

5. สร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพ ประสานประโยชน์ระหว่างสถาบันผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชน กับชมรมกอล์ฟ องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่นักกอล์ฟเยาวชนไทย

6. สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักกอล์ฟเยาวชนตามความเห็นชอบของสมาคมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือการหารายได้ที่มีกำไร ซึ่งการรับบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของจะนำมาใช้เป็นทุนในการทำกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น

7. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่งเสริมการกุศล การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

 

 

TGGA COMMITTEE

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย
(Thai Junior Golfer Guardian Association)

1

 

3

4

นายเจริญ จันทร์พลังศรี
นายบุญช่วยก้องเกียรติไกร
นายพิชัย พันธุมะบำรุง
นายพรชัย รัตนภักดีกุล

5

 

7

 

นายเลอวิทย์ บุลสมบัติ
นายชาญชัย ไชยพันธ์
นางสุวรรณี ลีลาทะสิงห์
นางเกวลิน สุขมนัส

 

10

11

12

นางสุภาภรณ์ ไชยพันธ์
นางอังคณาก้องเกียรติไกร

นางสุวรรณา พันธุมะบำรุง

นางอารมณ์ คิดจิตต์

13

14

 

16

นายชยกร เกสะวัฒนะ
นางธัญลักษณ์ เอื้อวาณิช
นายบัญชา เถียรทอง
นายสมัย กวินปกรณ์

 

OPTIMIST JUNIOR GOLF

Optimist Junior Golf Qualifying Tournament (Thailand) 2014

ในปัจจุบันกอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เสริมสร้างสมาธิ และจิตใจได้เป็นอย่างดี ในต่างประเทศ กีฬากอล์ฟถือเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในหมู่นักเรียน นักศึกษานั้นมีการสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่รักกีฬาพัฒนาฝีมือก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

สำหรับประเทศไทย กระแสความนิยมในกีฬากอล์ฟนั้นแพร่หลายไม่น้อยไปกว่าต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทย ที่หันมาใส่ใจเล่นกีฬาชนิดนี้กันตั้งแต่เด็ก การพัฒนากีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนให้สู่ระดับสากลในบ้านเรานั้นยังขาดการสนับสนุนและส่งเสริมที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพขาดแนวทางที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย เป็นสมาคมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเสริมสร้างนักกีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนให้พัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่ระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในอนาคต จึงได้จัดการแข่งขัน Optimist Junior Golf Qualifying Tournament (Thailand) 2014 ขึ้นต่อเนื่อง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The Optimist International Junior Golf Championships 2014 ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้ เป็นการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนทั่วโลกที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่ง โดยทางสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย เป็นผู้สนับสนุนมอบทุนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันแบบ 100% ให้แก่เยาวชนไทยที่ชนะเลิศในแต่ละคลาสเข้าร่วมเสริมสร้างประสบการณ์ในเกมกอล์ฟที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น นักกีฬาในรุ่นอายุ 16-18 ปี ที่ฝีมือดี และโชว์ผลงานในการแข่งขัน The Optimist International Junior Golf Championships 2014 นั้นจะได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทุนศึกษาต่ออีกด้วย นับว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนไทย

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิง คลาส A, B, C และ D เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Optimist International Junior Golf Championships 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กำหนดการแข่งขัน และสถานที่แข่งขัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 - 1 มิถุนายน 2557 ณ สนามกอล์ฟ โลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ต อ. วังน้ำเปรียว จ. ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขัน

ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้จะต้องมีสถานภาพเป็นนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น ถูกต้องตามข้อกำหนดของ R&A เท่านั้น โดยให้มีการสมัครได้ดังนี้

1. รับสมัครจากการได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
  1.1. นักกอล์ฟจากชมรมกอล์ฟเยาวชนฯ และจากภาคต่างๆ
  1.2. นักกอล์ฟรับเชิญจากผู้จัดการแข่งขัน และผู้สนับสนุน
2. เปิดรับสมัครจากนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่นไทยและต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการแบ่งคลาส

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์สูงสุดของแต่ละคลาส โดยนับจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และวันที่ 3 ส.ค. 2551 สำหรับคลาสเอ (รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย - หญิง) โดยแบ่งกลุ่มอายุดังนี้

  • คลาส A ชาย - หญิง อายุ 16-18 ปี
  • คลาส B ชาย - หญิง อายุ 14-15 ปี
  • คลาส C ชาย - หญิง อายุ 12-13 ปี
  • คลาส D ชาย - หญิง อายุ 10-11 ปี

คะแนนเฉลี่ย

  • คลาส A ชาย 78 หรือดีกว่า คลาส A หญิง 85 หรือดีกว่า
  • คลาส B ชาย 83 หรือดีกว่า คลาส B หญิง 90 หรือดีกว่า
  • คลาส C ชาย 90 หรือดีกว่า คลาส C หญิง 95 หรือดีกว่า
  • คลาส D ชาย 96 หรือดีกว่า คลาส D หญิง 96 หรือดีกว่า

รางวัล

1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ พร้อมใบประกาศนียบัตร ดังนี้

1.1 นักกีฬา คลาส A, B, C และ D ชาย รับถ้วยรางวัลคลาสละ 3 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตรคลาสละ 5 ใบ
1.2 นักกีฬา คลาส A, B, C และ D หญิง รับถ้วยรางวัลคลาสละ 2 รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตรคลาสละ 3 ใบ

2. ผู้ชนะเลิศ ในแต่ละคลาส ชายและหญิง ได้รับสิทธิเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Optimist International Junior Golf Championships ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนการแข่งขัน 100%

จำนวนผู้แข่งขัน

ทุกคลาส จำนวนรวมทั้งสิ้น 176 คน กรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักกอล์ฟอีกครั้งตามความเหมาะสมต่อไป

เปิดรับสมัคร

1. นักกอล์ฟรับเชิญจากชมรมฯ และภาค ระหว่างวันที่ -TBA
2. นักกอล์ฟทั่วไป ระหว่างวันที่ - TBA

ปิดรับสมัคร

 TBA

วันลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียน และฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในวันที่ -TBA- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักกีฬาที่มาลงทะเบียนในวันนี้เท่านั้น ที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ยกเว้น นักกีฬาคลาส บี ชาย-หญิง สามารถลงทะเบียนในวันที่ -TBA- ได้เพิ่มอีก 1 วัน

รูปแบบการแข่งขัน

1. คลาส A ชายและหญิง แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) จำนวน 72 หลุม โดยแบ่งการแข่งขันเป็นดังนี้

1.1. คลาส A ชาย หลังจากทำการแข่งขันไปแล้วจำนวน 36 หลุม จะทำการตัดตัวนักกีฬาให้เหลือ 16 คน (และเสมอ) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 3 และรอบสุดท้ายต่อไป
1.2. คลาส A หญิง หลังจากทำการแข่งขันไปแล้วจำนวน 36 หลุม จะทำการตัดตัวนักกีฬาให้เหลือ 8 คน (และเสมอ) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 3 และรอบสุดท้ายต่อไป

2. คลาส B, C, D ชายและหญิง แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) จำนวน 72 หลุม โดยแบ่งการแข่งขันเป็นดังนี้

2.1. คลาส B, C, D ชาย หลังจากทำการแข่งขันไปแล้วจำนวน 36 หลุม จะทำการตัดตัวนักกีฬาให้เหลือ 16 คน (และเสมอ) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไป
2.2. คลาส B, C, D หญิง หลังจากทำการแข่งขันไปแล้วจำนวน 36 หลุม จะทำการตัดตัวนักกีฬาให้เหลือ 8 คน (และเสมอ) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไป

ระยะที่ใช้ในการแข่งขัน

คลาส / ประเภท

ระยะ

คลาส A, B ชาย

ระยะ 6,500 - 6,800 หลา

คลาส A,B หญิง

ระยะ 5,500 - 6,000 หลา

คลาส C ชาย

ระยะ 5,700 - 6,000 หลา

คลาส D ชาย และ C หญิง

ระยะ 5,100 - 5,700 หลา

คลาส D หญิง

ระยะ 4,900 - 5,000 หลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กฎการแข่งขัน

ใช้กฎการแข่งขันที่รับรองโดย R&A และกฎของสนามแข่งขันการใช้แคดดี้

นักกีฬาสามารถใช้แคดดี้ได้ตามปกติ ตลอดการแข่งขัน ตามรอบที่กำหนด

Joomla templates by Joomlashine